admin

Postępowanie nakazowe jest jednym z postępowań odrębnych. Postępowanie to zostało uregulowane przepisami art. 4841-497 Kodeksu postępowania cywilnego.  Jest to uproszczona forma dochodzenia należności, z wielu powodów bardzo korzystna dla wierzyciela. Można do nich zaliczyć – szybkość, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym tzn. bez wyznaczania rozprawy, obniżoną wysokość opłaty od pozwu, oraz okoliczność, że nawet nieprawomocny nakaz […]

Postępowanie nakazowe – Co to takiego? Read More »

Zapewne wielokrotnie słyszeli Państwo, że ktoś miał wypadek, bądź też sami byli Państwo jego uczestnikiem. Wobec czego zapewne zdziwią się Państwo, że pod względem prawnym nie jest to ostre wyrażenie. Ustawodawca bowiem wyróżnia dwa rodzaje zdarzenia drogowego („wypadku”) tj. wypadek drogowy i kolizję drogową. Kolizja drogowa jest zdarzeniem drogowym, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani

„WYPADEK” – Jak się zachować? Read More »

Każda umowa o pracę musi mieć swój koniec, a wraz z jej zakończeniem pracownik otrzymuje od pracodawcy najważniejszy dokument związany z tą umową czyli świadectwo pracy. Ale co powinno znaleźć się w tym świadectwie pracy? Zagadnienie to winno zainteresować nie tylko pracodawcę ale również pracownika. Treść świadectwa pracy została w dość szczegółowy sposób uregulowana przez prawodawcę.

Świadectwo pracy – Treść Read More »

Wraz z zakończeniem umowy o pracę, niezależnie od postawy, przyczyny i sposobu rozwiązania stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czy ustawodawca przewidział termin w jakim ten dokument musi zostać wydany? Odpowiedź nie jest wcale oczywista. W artykule 97 § 1 zd. 1 Kodeksu pracy wskazano, że W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy

Świadectwo pracy – cześć 2 Read More »

Na wstępie trzeba wskazać, że ustawodawca uregulowania dotyczące działalności  Wspólnot Mieszkaniowych opisał w niezbyt obszernej ustawie z dn. 24 czerwca 1994 r.  o własności lokali (dalej jako ustawa). W tejże to ustawie ustawodawca podzielił czynności kontrolne na dwie kategorie: W niniejszym wpisie zajmiemy się uprawnieniami kontrolnymi, które może podejmować każdy z właścicieli lokalu wschodzącego w skład Wspólnoty

Dostęp do dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej przez jej Członka Read More »

12 marca 2014 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Art. 96 § 3 – Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, podlega karze

Obowiązek wskazania sprawcy wykroczenia drogowego Read More »

W dniu 19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169). Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października

ZAWIESZONA EMERYTURA – wniosek o wypłatę odsetek Read More »

Czy Wspólnota Mieszkaniowa może podejmować uchwały poprzez złożenie przez jej członków oświadczenia woli w formie elektronicznej? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwe. Trzeba bowiem zauważyć, że ustawa o własności lokali regulująca działalność Wspólnot Mieszkaniowych przewiduje jedynie możliwość głosowania na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd, albo też częściowo na zebraniu, częściowo

Wspólnota Mieszkaniowa – głosowanie przez email Read More »

Wspólnota mieszkaniowa jest tworem prawnym powstałym mocą ustawy o własności lokali. Zazwyczaj dla zaistnienia jakiegoś bytu prawnego niezbędna jest wizyta w urzędzie, sądzie czy też u notariusza, jednak nie w przepadku wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa powstaje bowiem z mocy samego prawa (ex lege) czyli z chwilą spełnienia pewnych warunków. Warunkiem pierwszym jest ustanowienie odrębnej własności pierwszego lokalu

Jak powstaje Wspólnota Mieszkaniowa? Read More »

Władza rodzicielska to szczególny obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad małoletnim dzieckiem, zobowiązani są do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw, jak wynika to wprost z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 95 k.r.o.). Jest jedną z najważniejszych instytucji prawych unormowanych w kodeksie, odgrywa istotną rolę w określeniu praw i obowiązków miedzy

WŁADZA RODZICIELSKA (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA) Read More »

Scroll to Top