ZAWIESZONA EMERYTURA – wniosek o wypłatę odsetek

W dniu 19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169).

Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r.   przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 r. (np. w  roku 2008 czy 2010), a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r., w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Jednak wypłata zawieszonej emerytury nie przysługuje osobom, którym – na podstawie prawomocnego wyroku sądu – ZUS wypłacił emeryturę.

Wypłata odsetek  

Do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 19 lutego 2014 r. Emerytom, którym wypłacono zawieszoną emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku, w którym sąd oddalił roszczenie emeryta o odsetki albo nie orzekł o odsetkach, mogą zgłosić wniosek o wypłatę odsetek. Odsetki przysługują:

  • do dnia wypłaty, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła przed dniem wejścia w życie ustawy;
  • do dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli wypłata zawieszonej emerytury, na podstawie wyroku sądu, nastąpiła po dniu wejścia w życie ustawy.

W celu uzyskania odsetek konieczne jest zgłoszenie przez emeryta wniosku, który należy złożyć w placówce ZUS. Poniżej znajdą Państwo wzór takiego wniosku:

__________________, dnia ________________.2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w ______________

 Inspektorat w ________________

ul. __________________, ________________

Ubezpieczony/a:        Imię i Nazwisko, zam. Adres

Nr emerytury: _______________, PESEL: ___________________

WNIOSEK UBEZPIECZONEGO/EJ

o wypłatę odsetek ustawowych od zawieszonej emerytury

Działając w imieniu własnym, wnoszę o wypłacenie mi odsetek ustawowych od niewypłaconej w terminie emerytury (zawieszonej) za okres od 01.10.2011 r. do ______________r. za opóźnienie w wypłacie każdego świadczenia, począwszy od terminu jego miesięcznej płatności do dnia wypłaty zawieszonej emerytury tj. dnia _____________ r.

Podstawa prawna:

Art. 8 ust 1 pkt 1 i ust 2 w zw. z art. 7 ust 3 i 4  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169).

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia _____________ r. ubezpieczona nabyła prawo do emerytury od dnia _____________ r. tj. od miesiąca w którym zgłoszony został wniosek. Decyzją z dnia _____________ r. ZUS działając z urzędu wstrzymał ubezpieczonej wypłatę emerytury od dnia 01.10.2011 r. Kolejną decyzją z dnia ___________ r., po rozpoznaniu wniosku ubezpieczonej z dnia ______________ r., ZUS wznowił wypłatę świadczenia emerytalnego od dnia 22.11.2012 r. tj. od dnia publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13.11.2012 r. Decyzją z dnia ______________ r. ZUS odmówił ubezpieczonej uchylenia decyzji z dnia ______________ r. w części w jakiej decyzja ta zawiesza prawo do emerytury za okres od dnia ______________ r. do dnia ______________ r. Na decyzję tę odwołanie wniosła ubezpieczona w dniu ______________  r. W wyroku z dnia ______________ r. Sąd Okręgowy w ______________ uchylił zaskarżoną decyzję, zaś roszczenie ubezpieczonej w zakresie wypłaty odsetek od niewypłaconej w terminie emerytury na jej rzecz za okres od ______________ r. do ______________ r. za opóźnienia w wypłacie każdego świadczenia, począwszy od terminu jego miesięcznej płatności do dnia zapłaty przekazał ZUS do rozstrzygnięcia. Decyzją z dnia ______________  r. ZUS odmówił wypłaty tychże odsetek.

W dniu 19 lutego 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169). Stosownie do treści art. 8 ust 1 pkt 1 i ust 2 przedmiotowej ustawy – Emeryci, w przypadku których wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu, w którym sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone, mogą złożyć wniosek o wypłatę odsetek od zasądzonej kwoty: do dnia wypłaty – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie; (ust 1 pkt 1 art. 8). Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 7 ust. 3 i 4(ust 2 art. 8). Zgodnie zaś z treścią art. ust 3 i 4 ustawy – Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury składa się do organu rentowego. Organ rentowy wydaje decyzję w sprawie ustalenia i wypłaty zawieszonej emerytury w terminie 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji.

Termin początkowy biegu odsetek w wysokości ustawowej należy określić zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek  za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W myśl § 2 ust 1 tegoż rozporządzenia odsetki wypłaca się za okres od dnia następującego po upływie terminu ich wypłaty, przewidzianego w przepisach określających zasady przyznawania i wypłacania świadczeń – do dnia wypłaty. Data początkowa odsetek od poszczególnych miesięcznych świadczeń wynika z § 2 ust. 4 powołanego rozporządzenia, w myśl którego, okres opóźnienia w wypłaceniu świadczeń okresowych liczy się od dnia następującego po ustalonym terminie ich płatności.

Ubezpieczona pismem tym składa wniosek o wypłatę odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie emerytury o którym mowa w przedmiotowej ustawie. Wskazuje nadto, że zawieszona emerytura została jej wypłacona w dniu ______________ r. na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w ______________  z dnia ______________ r. W wyroku tym Sąd nie rozstrzygał w zakresie odsetek, przekazując to żądanie ZUS-owi do rozpoznania. Za termin końcowym wypłaty odsetek uznać należy więc dzień ______________r.

Mając na uwadze powyższe wnoszę o wypłatę na rzecz ubezpieczonej odsetek w wysokości ustawowej, za opóźnienie, liczonych od każdego niewypłaconego świadczenia w okresie od ______________ r. do ______________ r., za okres od dnia następującego po ustalonym terminie płatności każdego świadczenia do dnia wypłaty zawieszonej emerytury tj. ______________ r.

______________________________

podpis

Scroll to Top