Prawo nieruchomości

Nieruchomości (działki, domy, mieszkania) to zazwyczaj ta część Twojego majątku która przedstawia największą finansową wartość. I dotyczy to zarówno firm jak i osób fizycznych. Obrót nieruchomościami, korzystanie z nich i sprawy z tym związany są często bardzo skomplikowane i dotyczą dużych kwot. Dlatego jakiekolwiek decyzje z nimi związane, powinny być podejmowane po wnikliwej analizie nie tylko ich stanu faktycznego, ale również prawnego, w tym umów których są przedmiotem.

W przypadku nieruchomości posiadających wielu współwłaścicieli obsługiwanych przez zarządców nieruchomości lub wchodzących w skład spółdzielni mieszkaniowych, liczba i rodzaje sporów czy wspólnych spraw jest prawie nieograniczona. Często pomoc osoby trzeciej jaką jest adwokat jest konieczna, aby pogodzić wszystkie strony sporu i znaleźć rozwiązanie problemu.

Jeżeli chcesz, aby wybrana przez Ciebie nieruchomość była spełnieniem Twoich marzeń a nie problemem, pełniła rolę inwestycyjną lub pragniesz zarabiać na obrocie nieruchomościami, chętnie pomogę Ci z sukcesem zrealizować te zamierzenia.

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

 • tworzenia, analizy oraz negocjowaniu umów związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, a w szczególności umów sprzedaży, darowizny, deweloperskich czy rezerwacyjnych;
 • badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
 • obsługi transakcji deweloperskich,
 • sporządzania opinii prawnych i analiza umów deweloperskich,
 • reprezentowania Klienta przed sądami, m.in. w sprawach o zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów, zasiedzenie, eksmisję, ochronę własności (powództwo windykacyjne i negatoryjne), współwłasność, ograniczonego prawa rzeczowego, posiadania,
 • reprezentowania Klienta przed sądami w sporach z wykonawcami robót budowalnych lub deweloperami, 
 • analizy i regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • uzgadniania wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • zabezpieczanie wierzytelności przy użyciu nieruchomości,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • obsługi transakcji nabywania i zbywania nieruchomości,
 • przygotowywania i opiniowania umów dzierżawy i najmu,
 • kompleksowej obsługi prawnej Wspólnot Mieszkaniowych,
 • kompleksowej obsługi prawnej Zarządców Nieruchomości,
 • reprezentowania Zarządców Nieruchomości przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej,
 • kompleksowej obsługi prawnej Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • przygotowywania, opiniowania i zaskarżania uchwał Wspólnot Mieszkaniowych,
 • przygotowywania, opiniowania i zaskarżania uchwał Spółdzielni Mieszkaniowych,
 • doradztwa w zakresie spraw meldunkowych,
 • reprezentowania Klienta (WM, SM, Zarządców WM, przedsiębiorców, obywateli) przed sądami we wszelkich sprawach związanych z działalnością Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców Nieruchomości, Spółdzielni Mieszkaniowych, a także z zawartymi umowa najmu.
Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top