Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje wszystkie majątkowe, a czasem i niemajątkowe, stosunku między zarówno osobami fizycznymi jak i prawnymi. Zawiera w sobie bardzo szeroki katalog spraw: od zawierania i realizacji umów, przez i odszkodowania, po spadki.

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, a czasem ta z pozoru błaha i prosta może się okazać trudna do wygrania, zaś ta wydająca się być skomplikowaną lub nawet przegraną, nagle staje się oczywista i zwycięska.

Przede wszystkim jednak, w każdej z nich mogę Ci pomóc, a zajmuję się tym każdego dnia od 2004 roku.

 

W tym zakresie świadczę usługi prawne w postaci:

 • przygotowania i opiniowania projektów umów, wypowiadania i rozwiązywania umów, przymusowej realizacja zobowiązań umownych – zadatek i kary umowne,
 • korzystania z praw konsumenta oraz dochodzenia roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją za wady rzeczy,
 • doradztwa z zakresie rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci, odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • sprostowania aktów stanu cywilnego,
 • reprezentowania Klienta przed sądem, m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia praw do spadku na podstawie ustawy lub testamentu, dział spadku, zachowek, polecenie, zapis, uznanie przez sąd spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, przyjęcia i odrzucenia spadku.
 • przygotowywania pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania,
 • reprezentowania Klienta przed sądem w postępowaniu sądowym,
 • reprezentowania Klienta przed sądem, m.in. w sprawach o zapłatę z niewykonanych umów, odszkodowawczych (komunikacyjnych, wynikających z błędów w sztuce lekarskiej, z czynów niedozwolonych), zadośćuczynienie, bezpodstawnego wzbogacenia, wykonania zobowiązań i roszczeń związanych z ich niewykonaniem, potrącenia, odnowienia, zwolnienia z długu, zmiany wierzyciela i dłużnika, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika tzw. skarga pauliańska,
 • reprezentowania Klienta w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej oraz postępowaniu mediacyjnym,
 • przygotowywania pism procesowych oraz reprezentowania Klienta w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym także przygotowywania wniosków o zabezpieczenie powództwa i o nadanie klauzuli wykonalności,
 • doradztwa prawnego związanego z nieruchomościami,
 • badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
 • reprezentowania Klienta przed sądami, m.in. w sprawach o zniesienie współwłasności, rozliczenie nakładów, zasiedzenie, eksmisję, ochronę własności (powództwo windykacyjne i negatoryjne), współwłasność, ograniczonego prawa rzeczowego, posiadania,
 • reprezentowania Klienta przed sądami w sporach z wykonawcami robót budowalnych lub deweloperami
 • sporządzania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (przymus adwokacki).

 

Skontaktuj się ze mną!

Porozmawiajmy

Adwokat Jarosław Cieślak
Scroll to Top