Świadectwo pracy – Treść

Każda umowa o pracę musi mieć swój koniec, a wraz z jej zakończeniem pracownik otrzymuje od pracodawcy najważniejszy dokument związany z tą umową czyli świadectwo pracy. Ale co powinno znaleźć się w tym świadectwie pracy? Zagadnienie to winno zainteresować nie tylko pracodawcę ale również pracownika.

Treść świadectwa pracy została w dość szczegółowy sposób uregulowana przez prawodawcę. Stosownie do treści art. 97 § 2 Kodeksu pracy świadectwo pracy winno zawierać:

 1. okres wykonywanej pracy,
 2. rodzaj wykonywanej pracy,
 3. zajmowane stanowiska,
 4. tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
 5. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych,
 6. inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
 7. ewentualną wzmianka o zajęciu wynagrodzenia za pracę,
 8. na żądanie pracownika wysokość i składniki wynagrodzenia,
 9. na żądanie pracownika uzyskane przez niego kwalifikacje.

Jednak nie jest to jedyny przepis regulujący treść świadectwa pracy, bowiem na podstawie upoważnienia ustawowego Minister Pracy i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania w dniu 1 maja 1996 r. (Dz. U. nr 60 poz. 282 z późniejszymi zmianami). Zgodnie zaś z § 1 ust. 1 tegoż rozporządzenia świadectwo pracy winno zawierać wskazanie:

 1. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 2. podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 3. urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w   którym ustał stosunek pracy,
 4. wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 5. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku       środków finansowych,
 6. okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 7. wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 8. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 9. wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 10. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 11. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 12. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 13. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 14. danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Co natomiast zrobić gdy świadectwo pracy nie zawiera wszystkich niezbędnych elementów, bądź też zawiera informacje nieprawdziwe – o tym w kolejnym wpisie.

Comments are closed.

Scroll to Top