„WYPADEK” – Jak się zachować?

Zapewne wielokrotnie słyszeli Państwo, że ktoś miał wypadek, bądź też sami byli Państwo jego uczestnikiem. Wobec czego zapewne zdziwią się Państwo, że pod względem prawnym nie jest to ostre wyrażenie. Ustawodawca bowiem wyróżnia dwa rodzaje zdarzenia drogowego („wypadku”) tj. wypadek drogowy i kolizję drogową. Kolizja drogowa jest zdarzeniem drogowym, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają żadnych urazów i uszczerbków zdrowotnych, a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód, sprzęt, bagaż). Wypadkiem drogowym jest zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego osoba  inna niż sprawca poniosła śmierć lub doznała obrażeń ciała powyżej 7 dni.

Jak się zachować gdy dojdzie do wypadku/kolizji drogowej?Na wstępie informacje praktyczne. Uczestnicy zdarzenia drogowego powinni pamiętać, że w sytuacji sporu na temat tego kto był sprawcą zdarzenia, to na nich będzie ciążył obowiązek udowodnienia winy kierującego drugim pojazdem, bądź swojej niewinności. W związku z tym należy zadbać przede wszystkim o zgromadzenie dowodów. Choć takie spostrzeżenie może wydawać się dość dziwne, bowiem dowody powinni gromadzić powołani do tego funkcjonariusze, niestety często praca ta jest wykonana w sposób niewłaściwy, bądź niepełny, a konsekwencje tego mogą ponieść Państwo. Gromadzenie dowodów nie jest zadaniem prostym, bowiem zdarzeniom takim często towarzyszy duży stres. Warto więc poprosić o pomoc pasażera. Szczególnie istotne dowody to zdjęcia i świadkowie zdarzenia. Wobec tego, należy zrobić zdjęcia miejsca zdarzenia, na których będzie widać oba pojazdy oraz ich uszkodzenia, a także  postarać się ustalić świadków (należy zanotować imię, nazwisko, adres i numer telefonu).

A co na to ustawodawca? Ustawodawca w art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. wskazał, że w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem  obowiązkowym, osoba uczestnicząca w nim jest obowiązana do:

1)   przedsięwzięcia wszystkich środków w celu:
a)        zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia,
b)        starania się o złagodzenie skutków zdarzenia,
c)        zapewnienia pomocy lekarskiej poszkodowanym,
d)        w miarę możliwości zabezpieczenia mienia osób poszkodowanych;
2) zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
3) niezwłocznego powiadomienia Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo.

Na uwagę zasługuje w szczególności pkt 1 c). Niestety ciągle nie wszyscy kierowcy zdają sobie sprawę z konsekwencji braku udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Artykuł 162 Kodeksu karnegostanowi w §1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności (więzienia) do lat 3. Natomiast w §2. wskazuje, że nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Odnosząc się do pkt 3, trzeba wskazać, że nie ma obowiązku wzywania Policji do każdego zdarzenia drogowego. Obowiązek taki istnieje, gdy są ofiary zdarzenia, bądź jeden z uczestników jest nietrzeźwy, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, a także jeśli okoliczności wskazują, że zostało popełnione inne przestępstwo, np. kierowca nie ma ważnego OC.

Z punktu widzenia poszkodowanego w kolizji często lepiej jest wezwać Policję również wówczas, gdy okoliczności zdarzenia nie są do końca jasne lub sprawca nie przyznaje się do spowodowania kolizji. Tego rodzaju zawiadomienie jest zasadne i właściwe z punktu widzenia późniejszego procesu likwidacji szkody. Poszkodowany powinien wówczas poprosić o wydanie notatki policyjnej, w której znajdują się wszystkie niezbędne dane sprawcy szkody, numery rejestracyjne samochodów biorących udział w zdarzeniu drogowym, nazwa zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody oraz numer jego polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Uzyskanie notatki policyjnej przyspiesza proces likwidacji szkody.

Gdy na miejsce zdarzenia drogowego nie zostaje wezwana Policja, poszkodowany powinien zażądać od sprawcy szkody dokumentów potrzebnych do spisania oświadczenia sprawcy szkody.Warto zauważyć, że sprawca jest zobowiązany do podania tych danych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Potrzebne dokumenty to:

 1. polisa OC – nr polisy, nazwa towarzystwa ubezpieczeń sprawcy oraz okres ubezpieczenia;
 2. dowód rejestracyjny samochodu – dane właściciela pojazdu, nr rejestracyjny, marka oraz model pojazdu;
 3. prawo jazdy sprawcy.

Następnie poszkodowany powinien doprowadzić do spisania oświadczenia o spowodowaniu szkody. W oświadczeniu tym wpisujemy wszystkie niezbędne dane:

 1. datę, godzinę i miejsce zdarzenia,
 2. opis okoliczności zdarzenia,
 3. szkic sytuacyjny,
 4. dane pojazdów uczestniczących w wypadku – numery rejestracyjne, marki, modele, numery VIN,
 5. numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, nazwę towarzystwa zakładu ubezpieczeń, okres, na jaki polisa została wystawiona,
 6. dane właściciela/i pojazdów uczestniczących w wypadku,
 7. dane kierujących pojazdami uczestniczącymi w wypadku, w tym także numery praw jazdy,
 8. dane świadków wypadku,
 9. wyraźne i jednoznaczne oświadczenie, kto i dlaczego ponosi winę za powstanie szkody,
 10. opis uszkodzeń pojazdów lub innych rzeczy, wraz z dokumentacją fotograficzną,

Wpis ten nie wyczerpuje złożoności zagadnienia, jednak zastosowanie się do wyżej zaprezentowanych uwag, winno umożliwić poszkodowanemu jak i sprawcy wypadku czy kolizji drogowej, uniknięcie niepotrzebnych problemów.

Comments are closed.

Leave a Comment

Scroll to Top