Świadectwo pracy – cześć 2

Wraz z zakończeniem umowy o pracę, niezależnie od postawy, przyczyny i sposobu rozwiązania stosunku pracy, pracodawca jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy. Czy ustawodawca przewidział termin w jakim ten dokument musi zostać wydany? Odpowiedź nie jest wcale oczywista. W artykule 97 § 1 zd. 1 Kodeksu pracy wskazano, że W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Trzeba również zaznaczyć, że wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Wyjaśniając treść tego artykułu trzeba wskazać, że wyrażenie „niezwłocznie” należy rozumieć jako „bez zbędnej zwłoki” tzn. pracodawca winien wydać świadectwo pracy najszybciej jak to będzie możliwe.

Ustawodawca uregulował również sytuację pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę naokres próbnyumowę o pracę na czas określony lub umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Poniżej znajdą Państwo stosowne uregulowania w tej materii zawarte w art. 97 Kodeksu pracy.

§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

§ 12.Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

§ 13.Pracownik, o którym mowa w § 11, może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wymienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika.

BŁĄD W ŚWIADECTWIE PRACY

Zdarza się czasem, że świadectwo pracy które otrzymał pracownik od swojego pracodawcy nie zawiera wszystkich informacji, bądź też informacje te są nieprawdziwe lub błędnie wskazane. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia pisemnego wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. Niestety na złożenia takiego pisma pracownik ma 7 dni liczone od dnia otrzymania świadectwa pracy, dlatego ważne jest również na odwrocie otrzymanego świadectwa pracy zapisać datę jego otrzymania. W razie nieuwzględnienia wniosku o którym mowa powyżej pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

A JAKIE MA UPRAWNIENIA PRACOWNIK GDY PRACODAWCA NIE CHCE WYDAĆ ŚWIADECTWA PRACY?

W takiej to sytuacji pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. Szkoda ta jednak musi zostać wyrządzona przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy i musi tu występować związek pomiędzy tymi zdarzeniami.

Wysokość odszkodowania jakie może otrzymać pracownik w takiej sytuacji jest jednak ograniczona wysokością jego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, a nadto okres ten nie może być dłuższy niż 6 tygodni.

Scroll to Top